:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Tình

Tôi yêu em

        Tác giả: my lucky star

Tuy em không fải là ng đẹp nhất nhưng em là người anh yêu nhất

          Anh ®· ra ®i ®Ó l¹i cho em 1 nçi ®au mµ kh«ng bao giê em cã thÓ quªn ®u­îc. T¹i sao anh bá em c« ®¬n trong cuéc ®êi nµy? §· 2 n¨m kÓ tõ ngµy anh ra ®i vµ bá l¹i em 1 m×nh.

          Vµo mét ngµy gi÷a th¸ng 5, trªn dßng ngu­êi vµ xe cé ®i l¹i tÊp nËp. Bçng cã mét khu«n mÆt quen thuéc l­ít qua, t«I giËt m×nh nh­ung cè lÊy l¹i b×nh tÜnh, v× anh ®· mÊt råi mµ. Khi t«i b­uíc ch©n ®Õn phßng tËp cña tru­êng, khu«n mÆt Êy l¹i mét lÇn n÷a xuÊt hiÖn; ®óng råi, ®óng lµ anh råi. T«I gäi to:

-         Qu©n ¬i, Qu©n

§»ng sau t«i lóc còng cã 1 tiÕng gäi vang lªn:

-         Duy ¬i..

   Lóc ®ã, t«I sî anh kh«ng nghe thÊy tiÕng t«I gäi v× tiÕng gäi ®»ng sau t«I qu¸ to, nã ®· ¸t ®I tiÕng t«i. Nh­ng kh«ng, anh ®· quay l¹i nh×n vÒ phÝa t«I vµ cu­êi, ®óng lµ nô c­uêi Êy råi. Anh tiÕn l¹i gÇn vÒ phÝa t«i. T«I ®· chuÈn bÞ trong suy nghÜ cña m×nh r»ng: Anh sÏ «m trÇm lÊy t«I vµ t«I còng vËy, sau ®ã chóng t«I sÏ cã 1 cuéc nãi chuyÖn thËt tho¶I m¸i. Nh­ng sù thËt ®· hoµn toµn tr¸I ngu­îc víi nh÷ng g× t«I nghÜ; anh ®· ®I qua mÆt t«I vµ tiÕn vÒ phÝa ng­êi ®øng ®»ng sau t«I. Ngay lóc ®ã t«I ®· biÕt m×nh nhÇm anh víi ngu­êi ÊyVµ t«I lÆng lÏ b­íc ®I, t«I kh«ng muèn khãc nh­ng t«I kh«ng thÓ ng¨n ®u­îc nh÷ng giät n­uíc m¾t ®ã ch¶y ra

          Vµo mçi lÇn ®I tËp t«I th­êng lÐn nh×n trém ng­êi Êy trong phßng tËp. Qua hái th¨m t«I biÕt ®­îc sè ®iÖn tho¹i vµ tªn cña ng­êi Êy. Tõ ®ã t«I b¾t ®Çu nh¾n tin víi Duy. Qua nh÷ng dßng tin nh¾n ng¾n ngñi th©u ®ªm, t«I nghÜ m×nh ®· thÝch Duy mÊt råi. HiÖn t¹i, trong ®Çu t«I cã rÊt nhiÒu c©u hái: M×nh cã thÝch Duy thËt kh«ng? Hay m×nh cã c¶m gi¸c ®ã chØ v× m×nh vÉn cßn nhí ®Õn anh?- Ng­êi ®· tÆng t«I nh÷ng ngµy th¸ng vui vÎ nhÊt, nh­ung còng cho t«I biÕt thÕ nµo lµ vÞ ®¾ng cña s«c«la. Nhu­ng cã lÏ t«I ®· thÝch Duy thËt. ChØ mçi khi ë bªn c¹nh Duy t«I míi quªn kh«ng nghÜ ®Õn anh. T«I th­êng bÞ cuèn vµo nh÷ng c©u nãi l¹nh lïng cña Duy. §Õn 1 h«m t«I ®· liÒu m×nh hÑn Duy ra vµ nãi:

-         Em thÝch anh nhiÒu l¾m.

 Duy ch­a kÞp tr¶ lêi th× t«I ®· bá ch¹y, t«I khãc vµ tù nghÜ trong lßng r»ng: M×nh ngèc thËt! Mét ®øa ngèc nhu­ m×nh th× lµm g× cã chuyÖn ®u­îc Duy thÝch c¬ chø.  Võa ch¹y t«I võa nghe cã tiÕng thë hæn hÓn ®»ng sau, ®Õn khi dõng l¹i t«I míi biÕt Duy ®· ch¹y theo t«I tõ n·y tíi giê. Duy dõng l¹i, thë gÊp vµ hái:

-         Sao em l¹i bá ch¹y? ChuyÖn vui mµ, cã g× ®©u mµ em ph¶I bá ch¹y?

 T«I ®á öng mÆt, kh«ng nãi thªm ®u­îc ®iÒu g×, chØ biÕt cói mÆt xuèng ®I bªn c¹nh Duy.

          Thêi gian thÊm tho¸t tr«I qua, ®· 2 th¸ng kÓ tõ ngµy Êy- c¸I ngµy mµ t«I ngèc nhÊt trªn ®êi. Mçi khi chóng t«I ®I víi nhau, t«I lu«n miÖng hái: “Anh cã thÝch em kh«ng?” Duy chØ mØm cu­êi, chø ch­a 1 lÇn tr¶ lêi c©u hái cña t«i.

  H«m nay, lµ sinh nhËt cña Duy. T«I muèn giµnh bÊt ngê cho Duy nªn ®· bÝ mËt mua b¸nh sinh nhËt vµ hÖn Duy ra ng«I nhµ hoang ®»ng sau phßng tËp. Buæi tr­a t«I ®Õn ®ã tr­íc ®Ó chuÈn bÞ. Mét khung c¶nh hoang s¬ ®æ n¸t hiÖn ra tr­íc m¾t t«i. T«I sî kh«ng d¸m vµo trong, nhu­ng cø nghÜ ®Õn 1 buæi sinh nhËt vui vÎ chØ cã t«I vµ Duy nªn t«I ®¸nh liÒu b­íc vµo bªn trong. Trong nhµ tèi ®en, thØnh tho¶ng cã 1 vµi tia n¾ng lät qua khe cöa xiªn vµo trong. Bçng t«I nh×n thÊy cã 1 bãng ngu­êi ®en x× tõ trong bãng tèi bu­íc ra. T«I ho¶ng sî vµ hÐt lªn:

-         Aaaaaamama..

-         Duy ¬iDuy

Võ hÐt t«I võa nÐm chiÕc b¸nh sinh nhËt trªn tay t«I vÒ phÝa c¸I bãng ®en ®ã . Khi bãng ®en ®ã b­íc h¼n ra, t«I kh«ng thÓ tin ®­îc vµo m¾t m×nh, th× ra ®ã l¹i lµ Duy:

-         ChuyÖn qu¸I quû g× ®ang diÔn ra ë ®©y thÕ nµy?- 1 tiÕng qu¸t lín, chøa ®Çy vÎ giËn d÷ vµ l¹nh lïng cña Duy.

-         Emem xin lçi.

T«I run rÈy kh«ng nãi ra thµnh lêi vµ véi vµng lÊy kh¨n giÊy ra ®Ó lau nh÷ng vÕt kem ®ang dÝnh ®Çy trªn mÆt Duy.

Nh­ng Duy tøc giËn, g¹t tay t«I ra. T«I quú xuèng, khãc oµ lªn, ®Õn khi ngÈng mÆt lªn th× chØ cßn m×nh t«I ë ®ã, t«I sî h·I, lÊy ®iÖn tho¹i ra gäi cho Duy. Mét cuéchai cuéc®Õn cuéc thø ba t«I ®· nghe thÊy cã tiÕng tr¶ lêi víi 1 giäng v« cïng tøc giËn:

-         Cã chuyÖn g×?

T«I võa khãc võa nãi qua ®iÖn tho¹i:

-         Anh ®Õn ®©y ®I, em rÊt sî, rÊt sî

10 gi©y sau Duy ®· quay l¹i, t«I ch¹y nhanh vÒ phÝa Duy vµ «m chÇm lÊy Duy. Duy ®­a tay lªn lau n­íc m¾t cho t«I vµ dÉn t«I ®Õn 1 gèc c©y cæ thô lín:

- §©y lµ n¬I ®· chøng kiÕn rÊt nhiÒu kØ niÖm cña anh.

- Em ngåi xuèng ®©y vµ duçi ch©n ra ®I ?

T«I hái:

-         §Ó lµm g×?

-         Anh buån ngñ råi, em cã thÓ lµm gèi cho anh ngñ ®­îc kh«ng?

T«I duçi ch©n ra cho Duy gèi lªn. Tr«ng anh Êy ngñ dÔ th­¬ng nh­ 1 ®øa trÎ. T«I muèn gi÷ gi©y phót nµy m·I m·i...

“Qu©n ¬I, ®©y lµ thiªn thÇn anh göi xuèng ®Ó ch¨m sãc em ®óng kh«ng? Em biÕt ®©y chÝnh lµ thiªn thÇn sÏ thay anh yªu em mµ!...

          H«m nay, lµ ngµy ®I häc ®Çu tiªn sau k× nghØ tÕt. Chóng t«I n¾m tay nhau ®I trªn con ®­uêng quen thuéc, t«I ®ang suy nghÜ vu v¬ ®Õn cuéc sèng sau nµy. Bçng d­ng Duy xiÕt chÆt lÊy tay t«I vµ hái:

-         Qu©n lµ ai?

T«I giËt m×nh vµ s÷ng sê nh×n Duy. ChÝnh c©u hái v« t­ vµ nÐt mÆt ngê nghÖch ®ã, l¹i 1 lÇn n÷a ch¹m vµo nçi ®au ®· lµnh cña t«i. T«I ®· muèn ch«n vïi nh÷ng kÝ øc vÒ Qu©n vµo tËn s©u tr¸I tim m×nh, nh­ng b©y giê Duy sÏ lµ ng­êi biÕt ®iÒu ®ã.

-         Qu©nlµ 1 ng­êi ®· tõng mang l¹i cho em nh­ng nô c­êi kh«ng bao giê t¾t, niÒm h¹nh phóc mµ em t­ëng chõng ch­a ai cã; chóng em ®· tõng hi väng rÊt nhiÒu vµo 1 ngµy mai t­¬I s¸ng. Nh­ng ®iÒu ®ã chØ ®Õn nh­ 1 giÊc m¬, mµ ®Õn khi tØnh dËy , em ph¶I ®èi mÆt víi sù thËt  nghiÖt ng· ®ã.

-         Qu©n ®· ®I, anh Êy ®· ®Õn 1 n¬I rÊt xa

Nãi ®Õn ®©y n­íc m¾t t«I l¨n dµi trªn m¸, giäng t«I nghÑn l¹i. Duy «m t«I vµo lßng vµ nãi víi 1 giäng mµ t«I ch­a bao giê ®u­îc nghe thÊy tõ Duy:

-         §õng khãc n÷aMuèn nh×n thÊy cÇu vång th× tr­íc hÕt ta ph¶I chÞu 1 trËn m­a rµo Cè lªn em

T«I ngôc ®Çu vµo Duy vµ khãc, khãc rÊt nhiÒu. Nh­ng t«I l¹i rÊt vui, ch¾c ch¾n ®ay lµ niÒm vui mµ anh mang ®Õn cho t«I.

          Ngµy th¸ng cø thÕ tr«I ®I, t×nh c¶m gi÷a 2 chóng t«I vÉn lín dÇn theo tõng ngµy; thØnh tho¶ng còng cã nh÷ng giËn hên vu v¬ cña 2 ®øa. T«I nghÜ nh÷ng ngµy th¸ng ®au khæ cña t«I ®· kÕt thóc vµ b©y giê lµ sù khëi ®Çu cña 1 h¹nh phóc míi. Nh­ng t«I ®©u ngê r»ng ®©y l¹i chÝnh lµ thö th¸ch mµ «ng trêi dµnh cho t«i.

   H«m ®ã, lµ ngµy lÔ t×nh nh©n -lµ 1 ngµy mµ nh÷ng ngu­êi yªu nhau ®Òu nhËn ®­îc nh÷ng g× Êm ¸p vµ ngät ngµo nhÊt tõ ng­êi m×nh yªu. Cßn t«I th× chØ nhËn ®u­îc nh÷ng giät nu­íc m¾t ®¸ng th­u¬ng vµ v« väng tõ ngu­êi t«I yªu.

-         B©y giê chóng m×nh ®I ®©u?

T«I hái víi vÎ tß mß vµ mong Duy sÏ dµnh cho m×nh 1 ®iÒu bÊt ngê.

-         §I ch¬I chø ®I ®©u n÷a mµ cø hái.

VÉn nh÷ng lêi nãi l¹nh lïng thèt ra tõ miÖng ng­êi thanh niªn mµ t«I vÉn th­êng m¬ méng vÒ cuéc sèng tèt ®Ñp. Chóng t«I vÉn ®I mµ ch¼ng ai nãi víi ai 1 lêi nµo. Bçng cã tiÕng gäi cña mÊy c« bÐ tõ phÝa sau:

-         Anh Duy anh Duy..

ThËm chÝ Duy cßn kh«ng thÌm dõng l¹i ®Ó xem ®ã lµ ai, Duy vÉn n¾m tay t«I ®I b×nh th­êng. MÊy c« bÐ ®I tíi vµ hái víi giäng e thÑn, vui vÎ:

-         Anh Duy, cho em xin sè ®iÖn tho¹i cña anh ®u­îc kh«ng?

Víi giäng nãi kiªu ng¹o, Duy tr¶ lêi:

-         Ok!

-         ThÕ ngµy mai anh cã thÓ ®I uèng nu­íc víi chóng em ®u­îc kh«ng?

-         BÊt cø khi nµo em muèn.

Hä nãi chuyÖn víi nhau vui vÎ 1 håi mµ kh«ng biÕt t«I ®· rêi khái ®ã tõ bao giê.

Trong ®Çu t«I lóc bÊy giê cã nhiÒu suy nghÜ rÊt m©u thuÉn, rÊt mung lung. T«I kh«ng muèn nghÜ nhiÒu ®Õn thÕ. T«I cè biÖn minh cho m×nh nhiÒu ý nghÜ tèt vÒ Duy, t«I cã thÓ bá qua hÕt mäi chuyÖn, råi Duy sÏ thay ®æi v× m×nh. Nh­ng b©y giê t«I ®· qu¸ mÖt mái vµ kh«ng thÓ cè ®­îc n÷aMêy h«m ®ã Duy gäi rÊt nhiÒu cho t«I, nh­ng t«I kh«ng muèn nghe m¸y, nh¾n tin t«I còng kh«ng muèn nh¾n l¹i. T«I nhèt m×nh trong phßng ®Ó suy nghÜ, t«I còng kh«ng biÕt m×nh ®· nghÜ ®­îc nh÷ng g× vµ quyÕt ®Þnh ®ã cña t«I cã ®óng hay kh«ng?

          S¸ng sím, ®©u ®ã cã tiÕng chim kªu rÝu rÝt, nh÷ng giät s­¬ng vÉn cßn ®äng l¹i trªn l¸. Mét khung c¶nh nhÑ nhµng, mÒm m¹i mµ trong suèt; 1 kh«ng khÝ t­¬I vui gièng hÖt nh­ khung c¶nh trong m¬. Nh­ung t«I ®©u cã thÓ tËn h­ëng ®u­îc nh÷ng ®iÒu ®ã. T«I gäi ®iÖn hÑn Duy ra gèc c©y cæ thô –n¬I mµ chóng t«I vÉn thu­êng ngåi nãi chuyÖn. H×nh ¶nh Duy hÊp tÊp ch¹y tíi lµm t«I kh«ng thÓ nãi ra ®iÒu ®ã:

-         Sao mÊy h«m nay anh gäi mµ em kh«ng b¾t m¸y?

-         Emem

T«I nghÑn lêi, kh«ng nãi lªn thµnh tiÕng.

Duy ngê nghÖch hái t«i:

-         Hay em vÉn cßn giËn anh chuyÖn h«m ®ã?

-         Kh«ng! ChuyÖn ®ã em ®· quªn tõ l©u råi. T¹i em bËn th«i.

-         ThÕ t¹i sao ngay c¶ 1 tin nh¾n em còng kh«ng tr¶ lêi anh lµ sao? Ch¼ng lÏ em bËn ®Õn møc ®ã µ?

-         Chóng m×nh chia tay nhau ®­îc kh«ng?

T«I l¹nh lïng nãi ra c©u ®ã mµ lßng t«I ®au th¾t.

Duy ng¬ ng¸c hái t«i:

-         Em võa nãi g× vËy? §õng ®ïa anh kiÓu ®Êy.

-         Em kh«ng hÒ ®ïa. Em c¶m thÊy t×nh c¶m cña anh ®èi víi em chØ nh­ 1 trß ®ïa kh«ng h¬n kh«ng kÐm. Cã nh÷ng lóc chóng ta gÆp nhau trªn ®­uêng mµ th¸I ®é cña anh ®èi víi em nhu­ ngu­êi kh«ng quen biÕt. §Õn b©y giê em vÉn kh«ng thÓ hiÓu ®ã lµ thø t×nh c¶m g×. §I bªn em mµ anh vÉn cã thêi gian ®ïa giìn, hÑn hß víi nh÷ng c« g¸I kh¸c. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã em ®Òu cã thÓ th«ng c¶m. Nh­ng em còng lµ con ng­uêi còng cã t×nh c¶m, còng biÕt vui, biÕt buån, biÕt giËn hên; chø em cã ph¶I lµ gç, ®¸ ®©u mµ kh«ng c¶m nhËn ®­uîc nh÷ng ®iÒu ®ã. Em muèn gi÷a chóng ta nªn gi÷ 1 kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh th× se t«t h¬n cho c¶ 2.

-         T¹i sao??

Duy thÉn thê hái t«I.

-         Em ®· qu¸ mÖt mái, em ®· ch¸n ph¶I lµm ng­êi lu«n ch¹y theo sau ®Ó quan t©m, ch¨m sãc cho anh råiAnh yªn t©m ®I, em tin ch¾c ch¾n r»ng sÏ cã ng­êi yªu anh h¬n em mµ.

T«I ®· ph¶I cè tá ra vui vÎ vµ gi÷ b×nh tÜnh, v× quyÕt ®Þnh nµy cña t«I sÏ ®Ó cho ng­êi t«I yªu t×m ®­uîc h¹nh phóc thËt sù mµ, nªn tr­uíc mÆt Duy t«I kh«ng ®u­îc khãc. Giê ®©y t«I l÷ng th÷ng ra vÒ trªn con ®u­êng quen thuéc mµ 2 chóng t«I vÉn th­êng ®I, trong ®Çu t«I lóc nµy kh«ng suy nghÜ ®­îc g× ngoµi h×nh ¶nh cña Duy lóc ®ã; Duy ngåi tùa vµo gèc c©y, mÆt cói g»m xuèng ®Êt vµ ngÈn lªn nh×n t«I víi vÎ mÆt ®Çy sù hèi hËn vµ ®¸ng thu­¬ng. Nh­ung kh«ng, t«I kh«ng thÓ, cã lÏ b©y giê thêi gian lµ liÒu thuèc tèt nhÊt ®Ó ch÷a lµnh vÕt thu­¬ng cña 2 chóng t«I. Ba th¸ng hÌ lµ kho¶ng thêi gian ®ñ ®Ó Duy t×m ®­îc vÞ trÝ thÝch hîp cho m×nh.

VÒ ®Õn nhµ, t«I xÕp ®å vµo va li vµ ®I vÒ quª ngo¹i  ngay chuyÕn xe buýt cuèi cïng cña ngµy h«m ®ã. T«I muèn t¹m dêi xa c¸I thÞ trÊn mµ ®· g©y ra cho t«I nhu­ng vÕt thu­¬ng míi nµy

                                                *                 *                                                                    

                                                          *

 

          Ba th¸ng hÌ tr«I qua thËt nhanh, t«I ®· lªn thµnh phè lµm xong thñ tôc ®Ó chuyÓn tru­êng vÒ quª – 1 n¬I thanh b×nh vµ ¶m ®¹m. T«I ®ang ngåi chê xe buýt th× nghe cã tiÕng gäi. T«I quay sang bªn c¹nh th× ra ®ã lµ Mai. Mai lµ b¹n th©n cña t«I tõ nhá, bè t«I vµ bè Mai lµ ®ång déi khi cßn ®I lÝnh. Khi bè t«I mÊt, gia ®×nh Mai ®· lµ gia ®×nh thø 2 ®èi víi t«I vµ mÑ t«i.

-         Nµy, cã ng­êi nhê tao chuyÓn bøc th­u nµy ®Õn cho mµy ®Êy.

-         Ai c¬?

-         §äc ®I th× biÕt. Mµy h·y ®­a ra 1 quyÕt ®Þnh thËt ®óng ®¾n, v× cã nh÷ng thø chØ ®Õn 1 lÇn, m×nh ph¶I biÕt gi÷ lÊy nã, ®õng ®Ó nã tuét mÊt.

-         Tao kh«ng cßn sù lùa chän kh¸c.

-         ChØ cÇn mµy ®­îc vui vÎ vµ h¹nh phóc. Tao tin ë mµy. Th«I tao vÒ ®©y, khi nµo vÒ tíi quª th× ®iÖn tho¹i cho tao nhÐ!!

T«I nh×n vµo bøc thu­ trªn tay m×nh, bªn ngoµi phong b×  kh«ng viÕt g× c¶. T«I cÈn thËn më th­u ra, chØ míi nh×n tho¸ng qua t«I biÕt ®Êy lµ nÐt ch÷ cña Duy. Duy viÕt thu­ cho t«i? T«I ch­ua bao giê nghÜ ®Õn ®iÒu ®ã.

 “Mét ngµy cña th¸ng 8 em nh¾n tin lµm quen víi anh. §óng, anh lµ 1 th»ng con trai coi t×nh c¶m cña ng­êi kh¸c nh­u trß ch¬I ®èi víi m×nh. Khi em nh¾n tin lµm quen víi anh, anh còng ®èi xö víi em nhu­ mäi ngu­êi con g¸I kh¸c mµ th«i. Nhu­ng quen nhau ®­uîc 1 th¸ng, em nãi yªu anh. V× anh biÕt nh÷ng ngu­êi con g¸I lµm quen víi anh ®Òu nãi nhu­ thÕ nªn anh ®· nãi víi em r»ng: Chóng ta h·y ch¬I 1 trß ch¬i. NÕu trong 1 th¸ng em cã thÓ lµm cho anh yªu em, nhu­ t×nh yªu cña em dµnh cho anh, th× chóng ta sÏ chÝnh thøc yªu nhau.

Em ®· lµm cho 1 th»ng mµ mäi ng­êi gäi lµ l¹nh lïng, kiªu ng¹o nh­ anh ph¶I c¶m thÊy rung ®éng tr­uíc sù ng©y th¬ vµ thµnh thËt cña  em. Mét th¸ng tr«I qua anh vµ em ®· trë thµnh ng­êi yªu chÝnh thøc cña nhau. Cµng ngµy anh cµng yªu em nhiÒu h¬n, nh­ung anh lµ 1 th»ng khê ®· kh«ng biÕt c¸ch bµy tá t×nh c¶m cña anh cho em hiÓu. Yªu nhau ®­îc 4 th¸ng anh ®· qu¸ yªu em. Em ®· høa sÏ ®I cïng anh, sÏ quan t©m, lo l¾ng cho anh, sÏ bªn anh ®Õn hÕt cuéc ®êi. mµ giê ®©y em nãi chia tay víi anh, em lì thèt ra nh÷ng lêi nãi l¹nh lïng vµ v« t©m nh­ thÕ sao? Nh÷ng ngµy th¸ng kh«ng cã em, mçi buæi s¸ng kh«ng nhËn ®­îc nh÷ng dßng tin nh¾n dÔ thu­¬ng “chóc anh buæi s¸ng tèt lµnh” cña em, anh ch¸n n¶n v« cïng. Ngµy nµo anh còng gäi ®iÖn cho em, ngµy nµo anh còng nh¾n tin cho em dï biÕt em kh«ng cßn dïng sè m¸y ®ã n÷a. Anh trë l¹i lµm 1 th»ng lÊy t×nh yªu ra ®Ó ®ïa giìn nhu­ tr­íc

Anh cø ngì yªu ngu­êi kh¸c lµ cã thÓ thay thÕ em, nhu­ng anh ®· nhËn ra 1 ®iÒu r»ng: Kh«ng ai cã thÓ thay thÕ e trong tr¸I tim anh. Em  lµ ngu­êi  ®Çu tiªn anh c¶m thÊy h¹nh phóc khi ngåi bªn c¹nh, vµ còng lµ ngu­êi duy nhÊt khiÕn anh yªu em nhiÒu nhu­ thÕ nµy. Em ®· bá ®I ®Ó l¹i nçi ®au vµ niÒm ©n hËn lín nhÊt cho anh; anh ®· khãc, khãc rÊt nhiÒu nh­ chu­a bao giê ®u­îc khãc vËy. 2 tiÕng “chia tay” nãi ra th× ®¬n gi¶n nh­ thÕ nhu­ng em ®©u cã biÕt nã l¹i nhu­ 1 con dao ®©m th¼ng vµo tim anh, anh ®au ®ín vµ tuyÖt väng l¾m em cã biÕt kh«ng? Em cã biÕt lóc ®ã anh s÷ng ng­uêi k nãi thªm ®­uîc g×, trong ®Çu chØ nghÜ sÏ gi¶I thÝch cho em nhu­ng em kh«ng hiÓu vµ kh«ng nghe anh nãi. Cã thÓ em cho lµ em kh«ng hoµn h¶o, nh­ung ai còng cã nh­uîc ®iÓm, trªn ®êi nµy kh«ng ai cã thÓ kho¸c lªn m×nh 2 ch÷ “hoµn h¶o”. VÎ hµo nho¸ng bªn ngoµi ch¼ng cã g× lµ hay ho c¶ nÕu thiÕu ®I 1 t©m hån trong s¸ng. Anh thÝch tÝnh c¸ch muèn khãc th× khãc, muèn cu­êi l¹i cu­êi ®u­îc ngay, cïng sù ng©y th¬ cña em; mçi khi anh buån em lu«n lµ nguêi biÕt l¾ng nghe vµ thÊu hiÓu, nhu­ng em còng lµ 1 c« bÐ hån nhiªn, tinh nghÞch träc cho anh vui; anh thu­êng bÞ cuèn vµo nh÷ng c©u chuyÖn c­uêi ngí ngÈn nhÊt mµ anh ch­a tõng nghe. VÎ ®Ñp bÒ ngoµi chØ lµ ®Ó khoe mÏ víi b¹n bÌ chø nã ®©u cã thÓ ®I cïng ta hÕt cuéc ®êi; ®iÒu anh cÇn lµ 1 nguêi biÕt quan t©m, ch¨m sãc, biÕt chia sÎ víi m×nh mäi chuyÖn, chØ cã nh÷ng thø ®ã míi lµ ng­êi b¹n ®ång hµnh cña mçi chóng ta, chØ cã ë bªn em anh míi c¶m nhËn ®­uîc nh÷ng ®iÒu ®ã. Em h·y nhí r»ng: TUY EM KH¤NG PH¶I Lµ NG¦¥I §ÑP NHÊT NH¦NG EM Lµ NG¦¥I ANH Y£U NHÊT. NÕu giê ®©y em kh«ng cßn yªu anh n÷a th× anh sÏ ra ®I nhu­ng anh chØ xin em 1 ®iÒu duy nhÊt, 1 ®iÒu nµy n÷a th«i: Em hÉy sèng thËt tèt, ®õng lµm bÊt cø ®iÒu g× g©y tæn th­u¬ng cho b¶n th©n. H·y ®Ó anh g¸nh hÕt cho em cßn em h·y sèng thËt tèt nhÐ!! Anh sÏ lu«n dâi theo vµ b¶o vÖ cho em.”

    §äc ®Õn ®©y, t«I ngåi khãc. Nu­íc m¾t r¬I l· ch· lµm nh÷ng dßng ch÷ trªn bøc thu­ nhoÌ ®i. NgÈng lªn, t«I linh ng¹c thÊy ngoµi ®u­êng tiÕng xe m¸y, « t« vÉn ®I l¹i b×nh thu­êng, tiÕng nãi cu­êi cña nh÷ng ng­uêi cïng chê xe buýt mçi lóc mét r©m ran, vµ n¾ng vÉn vµng u­¬m trïm lªn tÊt c¶. C¶nh vËt vÉn cø nh­u mäi h«m th«I , mµ sao lßng t«I lÆng trÜu, u ¸m 1 mµu ®en; t«I c¶m thÊy ng¹t thë trong c¸I thÕ giíi nµy.

                                      *                      *

                                                      *

 

          §· 5 n¨m tr«I qua, t«I ®· hoµn thµnh xong chu­¬ng tr×nh ®¹i häc cña m×nh ®Ó b¾t ®Çu cuéc sèng tù lËp.

T«I ®ang thÉn thê b­uíc ®I trong ¸nh  hoµng h«n. Bçng tr­íc mÆt t«I xuÊt hiÖn 1 ng­êi con trai mÆc bé comlª lÞch sù vµ ®øng ®¾n. Trêi! Kh«ng thÓ tin ®u­îc ®ã l¹i lµ Duy. T¹i sao gÆp Duy nh÷ng c¶m xóc ®ã l¹i ïa vÒ 1 c¸ch véi vµng nhu­ thÕ? Chóng t«I lÆng ng­êi trong gi©y l¸t:

-         Giê anh ®· t×m ®­uîc em råi.

Duy nãi khÏ vµo tai t«i.

T«I kh«ng cßn nghÜ ®u­îc g× nhiÒu, theo ph¶n x¹ t«I quay l­ung ®I vµ ch¹y thËt nhanh. T«I kh«ng muèn ph¶I ®èi mÆt víi Duy, t«I sî sÏ kh«ng k×m ®u­îc lßng m×nh. T«I lµ 1 ®øa nhót nh¸t ph¶I kh«ng? §óng, t«I rÊt dÔ mÒm lßng, v× thÕ t«I lu«n chän c¸ch chèn ch¹y.

-         V©n ¬I, ®õng ch¹y n÷a, ®øng l¹i nghe anh nãi ®·..

Bçng du­ng cã chiÕc taxi tõ xa lao tíi. T«I chØ kÞp nghe thÊy tiÕng hÐt lín cña Duy: “V©n ¬I, cÈn thËn”. Nhu­ng ®· qu¸ muén, chiÕc taxi kh«ng kÞp phanh. Lóc ®ã Duy ®· «m t«I vµo lßng, c¶m gi¸c ®ã thËt Êm ¸p lµm sao

§Õn khi tØnh dËy t«I thÊy m×nh ®ang n»m trong bÖnh viÖn vµ Duy ngåi tr­íc mÆt vµ n¾m chÆt lÊy tay t«i:

-         Em cã sao kh«ng?

-         Em kh«ng sao.

-         Em cã biÕt, lóc ®ã tim anh nhu­ rít ra ngoµi kh«ng? Anh kh«ng thÓ chÞu ®ùng ®u­îc c¶m gi¸c ph¶I mÊt em 1 lÇn n÷a. Anh ®· nghÜ, nÕu nh­u cã chuyÖn g× x¶y ra víi em th× anh cóng sÏ bá l¹i tÊt c¶, kh«ng cÇn g× hÕt

-         Emkhi ®ã em kh«ng nghÜ nhiÒu ®Õn nhu­ thÕ.

-         §å ngèc..

-         Giê em kh«ng sao råi, em vÉn b×nh th­êng mµ.ChØ h¬I cho¸ng v¸ng chót th«i. (t«I ®· ph¶I cè tá ra nhu­ kh«ng cã chuyÖn g×, trong khi ®ã toµn th©n t«I ®au ª Èm)

-         Sao anh biÕt em ë ®©y?

-         V× anh lu«n dâi theo tõng bu­íc ch©n cña em mµ. Dï ®· muén nhu­ng anh còng muèn xin lçi em. Anh biÕt m×nh ®· lµm nhiÒu chuyÖn khiÕn em ph¶I tæn thu­¬ng. Nh­ng mÊy n¨m nay, anh v× em m· thay ®æi rÊt nhiÒu. Anh kh«ng cßn lµ th»ng l¹nh lïng, kiªu ng¹o; lÊy t×nh c¶m cña ng­uêi kh¸c ra lµm trß ®ïa nhu­ tru­íc n÷a.

- nh­ung em kh«ng xinh ®Ñp, kh«ng giµu ,em kh«ng cã g× c¶. T¹i sao anh l¹i chän em?

- V× anh ®· cã hÕt nhòng thø ®ã nªn anh kh«ng cÇn g× c¶, anh chØ cÇn cã em lµ ®ñ.

-         Em biÕt, nªn em ®a quªn hÕt nh÷ng chuyÖn ®ã råi.

-         VËy th× chóng tah·y lµm l¹i tõ ®Çu nhÐ!!

T«I gËt ®Çu mµ trong lßng ®· m¬ méng vÒ cuéc sèng tèt ®Ñp cña t«I vµ Duy. V× tru­íc m¾t t«I b©y giê lµ 1 con ®u­êng  tr¶I ®Çy hoa hång..

-         Em ®øng ®©y ®îi anh ®Ó anh vµo trong lÊy giÊy kh¸m bÖnh nhÐ!

-         V©ng.

T«I cÇm tê giÊy kÕt qu¶ trªn tay mµ lßng t«I l¹nh ng¾t. Tim t«I ngõng ®Ëp trong gi©y l¸t. T«I kh«ng tin vµo nh÷ng g× m×nh ®· nghe thÊy, t«I  kh«ng tin vµo nh÷ng g× m×nh ®·  thÊy. D­uêng nhu­ c¶ ThÕ giíi ®ang ®æ sËp tr­íc m¾t t«i.

-         CËu lµ ngu­êi nhµ cña bÖnh nh©n NguyÔn Mai V©n h¶?

B¸c sÜ hái t«I víi vÎ mÆt c¨ng th¼ng vµ nghiªm träng.

-         V©ng, t«I lµ b¹n trai c« Êy.

-         BÖnh nh©n ®· m¾c bÖnh ung thu­ m¸u.

Khi nghe tin ®ã, t«I ngåi thu­ît xuèng ghÕ; mÆt t¸I mÐt kh«ng cßn giät m¸u; toµn th©n t«I nhu­ mÊt hÕt søc lùc.

-         CËu h·y b×nh tÜnh. Chóng t«I sÏ cè g¾ng hÕt søc. CËu h·y lùa lêi ®Ó bÖnh nh©n cã thÓ hîp t¸c víi chóng t«i.

T«I kh«ng muèn tin vµo sù thËt nghiÖt ng· nµy. Nhu­ng c©u nãi ®ã cø v¨ng v¼ng bªn tai t«I.

-         Anh sao thÕ. To¸t må h«I r«if k×a.

-         Akukanh kh«ng sao.

-         Chóng ta ®I th«I. B©y giê em muèn ®­ua anh ®Õn 1 n¬i.

V©n c­uêi nãi rÊt vui vÎ, v« t­u vµ n¾m chÆt tay t«I suèt däc ®­uêng. T«I kh«ng muèn ph¸ vì vÎ hån nhiªn, ng©y th¬ trong c« Êy. T«I kh«ng muèn ngu­êi t«I yªu nhÊt ph¶I r¬I thªm bÊt cø 1 giät lÖ nµo n÷a. Nhu­ng t«I thËt v« dông, t«I ch¼ng lµm ®­uîc g× ®Ó gióp em ®èi mÆt víi sù thËt nµy. ¤ng trêi ¬I, nÕu muèn chõng ph¹t th× h·y ®æ hÕt téi lçi lªn ®Çu con. H·y ®Ó con ®u­îc g¸nh hÕt nh÷ng ®iÒu ®ã. Xin ®õng ®Ó c« Êy ph¶I g¸nh chÞu, ®iÒu ®ã lµ qu¸ søc. Lµm sao c« Êy cã thÓ v­ît qua. B©y giê t«I ph¶I lµm sao ®©y? T«I kh«ng biÕt b¾t ®Çu tõ ®©u vµ kÕt thóc nhu­ thÕ nµo

 

 

 

Đã được xem 8184 lần
Sưu tầm bởi: my lucky star_9x
Cập nhật ngày 02/03/2011


CẢM NHẬN
chuyện tình
mọi người thường nói tình yêu của lứa tuổi học trò thật hông nhiên và đẹp nhất trong cuộc đời của mình , hãy yêu nhau và đừng làm cho nhau phải đau khổ thì đó mới chính thức là một tình yêu lãng mạn và khó quên , chứ ko phải tình yêu qua đường như con ong tìm hoa ? thật sự em không phải là người đẹp nhất , nhưung là người mà anh yêu nhất
Được viết bởi newyork (27/09/2011 - 9:58:08 AM)
123456
tại sao y nhau k dc ở bên nhau. tại sao nhưng người tốt toàn fải chịu đau khổ. tại sao ông trời lại bất công thế?????????????
Được viết bởi my lucky star_9x (14/04/2011 - 2:47:41 PM)
han doi
co aj tot lam on cho toi bjt tjnh iu la j ma khjen cho aj khj buoc chan zao do ban dau se hanh phuc nhung dc zaj hum la sau kho khong hjxhjx
Được viết bởi kitty_vt (03/03/2011 - 9:38:33 PM)
123456
đây là câu truyện do tôi tự nghĩ ra
nhưng nó sẽ là thật với bất cứ ai không muốn trân trọng tình yêu
Được viết bởi my lucky star_9x (03/03/2011 - 9:16:53 PM)
hay
toi k pit truyen co that hay k nhug toi cog nhan truyen that pun va cam dong , toi cung la nguoi lanh lug va tu.cao toi cung quen nhiu nguoi con gai chi pit wen thui nhug ma k pit wan tam nguoi khac , toi doc xong cau chuyen nay toi da koc' that cam dong toi cung mun thay doi va cach nhin cua moi nguoi cam on cac pn da link bai nay tk nhiu .....
Được viết bởi baolkclub (03/03/2011 - 11:57:42 AM)
Bạn đang xem trang     của tất cả 2 trang 
Bạn hãy đăng nhập để viết cảm nhận cho bài này
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Sự Tích Hoa Hồng Xanh
Anh đã khiến em bị tổn thương!!!
Em nhớ và ... ghét anh
Yêu anh
Mưa Và Nước Mắt
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Lại gần anh thêm chút nữa.......
Hãy Để Anh Yêu Em
Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha